เครื่องตัดกระดาษไฮโดรลิค THE 56

 • จะเห็นได้ว่า PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  มีหัวใจสำคัญก็เพื่อต้องการรักษาสิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูล ว่าข้อมูล ส่วนตัวของเราจะปลอดภัย นำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  ตามความต้องการและยินยอมของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริงอย่างไร ก็ตามผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
  เช่นกันว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละครั้ง เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?
 • สำหรับในส่วนผู้เก็บข้อมูลนั้น นับว่าได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นอย่างมากกับ PDPA ที่จะต้องปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องมีการกำหนดนโยบาย
  ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรและให้ความรู้แก่บุคคลากรในองค์กร รู้ขอบเขตการเก็บรวบรวม การใช้ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล,
  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัย
 • การทิ้งเอกสารโดยไม่ได้ทำลายนั้น ส่งผลเสียมากกว่าที่คุณคิดและผิดกฎหมาย PDPA พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ตามข้อกำหนดและขอบเขตของกฎหมาย และผู้ที่ครอบครองข้อมูล ควรที่จะระวังไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลถึงบุคคลที่สาม
 • แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความมั่นใจ การมีเครื่องทำลายเอกสารนับว่าเป็นอีกช่องทางในการรักษาข้อมูลเอกสาร
  สามารถลดความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลได้