ป้ายโฆษณาดิจิตอล NeoSmart digital signage

  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการโฆษณาสินค้าใหม่ๆ 
  • ส่งข้อความที่ต้องการสื่อกับลูกค้า หรือภายในองค์กร 
  • ลดต้นทุนในการทำป้ายหรือแผ่นโฆษณา 
  • ตอบโจทย์การใช้งาน ได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
  • ส่งเสริมการขาย และบริการของคุณ
  •  ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  • โฆษณาได้ทันที (ไม่ต้องรองานสั่งพิมพ์)
  • ปรับเปลี่ยนงานได้รวดเร็ว และดูน่าสนใจ