เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ FORMAX FD 676

ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่อง ได้สูงสุดถึง 30,000 แผ่นต่อชั่วโมง สามารถกระตุกกระดาษ copy ได้สูงสุดถึง 6 แผ่น ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเนาหรือไม่มีสำเนาได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการงานเอกสารประเภทกระดาษต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ภายในบริษัทหรือแผนก ช่วยในการประหยัดเวลาและควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน