เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติFORMAX FD 680

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้ง แบบมีสําเนาหรือไม่มีสําเนาได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการงานเอกสารประเภทกระดาษต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก โดยไม่จําเป็นต้องใช้พนักงาน Part Time อีกต่อไป จึงช่วยในการประหยัดเวลา และควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน