เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ FORMAX FD 666

FD 666 MEDIUM-VOLUME SERIES ความเร็วในการกระตุกกระดาษต่อเนื่อง ได้สูงสุดถึง 21,000 แผ่นต่อชั่วโมง สามารถกระตุกกระดาษ copy ได้สูงสุดถึง 6 แผ่น ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเนาหรือไม่มีสำเนาได้ สามารถจัดการงานเอกสารประเภทกระดาษต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ภายในบริษัทหรือแผนก ช่วยการประหยัดเวลาและควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน