เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ SecureFold 4170s

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขายรหัสบัตรเครดิต ข้อมูลยังเป็นความลับ แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับงานสูงสุด 1,000,000 ฟอร์ม/ เดือน