เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ SecureFold 4120s

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท ข้อมูลยังเป็นความลับ ประหยัดเวลาควบคุมค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับปริมาณงาน 100,000 ฟอร์ม/ เดือน