เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ SecureFold 4150s

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมายรายการส่งเสริมการขาย รหัสบัตรเครดิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสำหรับปริมาณงาน 300,000 ฟอร์ม/ เดือน