เครื่องเรียงกระดาษ เรียงบิล Uchida Air Collator

เครื่องเรียงเอกสาร เครื่องเรียงบิล เครื่องเรียงกระดาษ เครื่องเรียงข้อสอบ เครื่องเรียง Uchida Air Collator เป็นเครื่องเรียงเอกสารและจัดชุด มี 8 ถาดเอกสาร รองรับกระดาษขนาด Offset, Glossy, Digital printed and Recycled papers ขนาดใหญ่สุด 364 x 515 มิลลิเมตร ขนาดเล็กสุด  120 x 210 มิลลิเมตร  รองรับกระดาษ 70 – 300 แกรมระบบดึงกระดาษเป็นแบบลมดูด แสดงไฟ พร้อมเสียงเตือน เมื่อกระดาษหมด, กระดาษติด,  กระดาษซ้อน, ไม่มีกระดาษ ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น